- KÝnh th­a Quý Thầy cô trong hội đồng bảo vệ cùng các bạn sinh viên thân mến.

- Được sự cho phép của nhà trường và thầy co trong hội đồng bảo vệ em xin phép được trình bày đề tài tốt nghiệp của mình:

Tªn §Ò tµi: CAO ỐC VĂN PHÒNG KẾT HỢP CHUNG CƯ KHANG LINH .

Công trình có quy mô như sau: Cao 12 tầng, trong đó có một tầng kỹ thuật và 1 tầng hầm,6 tang lam van phong , 3 tang can ho cho thue va tang mái . Kích thước mặt bằng là 17,6x28m2 chiều cao nhà là 38,5m tính từ cos 0,0; chiều cao tầng hầm là 3.8m, Các tầng còn lại cao là 3.5 m

YEU CAU DE TAI TN EM GOM CO

1/. PhÇn KiÕn tróc 20%, do cô Trương Phan Thiên An - h­íng dÉn

NOI DUNG YEU CAU:

-VÏ MÆt b»ng tæng thÓ, mb tÇng hÇm den tÇng m¸i

-VÏ 2 mÆt c¾t chÝnh.

-VÏ 2 mÆt ®øng c«ng tr×nh.

2/. PhÇn KÕt cÊu 50%, do ThÇy ĐỖ MINH ĐỨC- h­íng dÉn

Néi dung yªu cÇu:

          -Bố trí dầm sàn tầng 9 và thiết kế bản sàn

          - Thiet ke dam phu truc A ,B

-Thiết kế 1 cầu thang bộ tầng 9 lên tầng KT

          -Thiết kế khung Phẳng Trục 4

          -Triển khai và tính cốt thép khung trục 4

- Thiết kế móng trục 4

3/. PhÇn Thi công 30%, do ThÇy Đặng Hưng Cầu- h­íng dÉn

Néi dung yªu cÇu:

          -Thiết kế biện pháp thi công phần ngầm

+ Thiết kế biện pháp thi công hạ cọc

                    + Thi công đào dất móng

                   + Tính toán ván khuôn đài cọc

          -Lập tiến độ thi công btct đài cọc

          -Thiết kế biện pháp thi công phần thân

                   +Thiết kế ván khuôn cột dầm sàn tầng điển hình

                   +Thiết kế ván khuôn cầu thang bộ

                    -Lập tiến độ thi công phần thân.

                 VE CAC PHAN EM XIN TRINH BAY CU THE NHU SAU:

PhÇn kiÕn tróc: Gåm cã 5 b¶n vÏ

-Phan tích các giải pháp thiết kế kiến trúc và giai pháp kỹ thuật và tính các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật :hệ số sử dụng mặt bằng, hệ số sử dụng công trình

PhÇn kÕt cÊu :Gåm cã 6 b¶n vÏ

- Kết cấu chịu lực chính của công trình là hệ khung dầm kết hợp với các vách cứng BTCT bố trí ở lồng thang máy.

- Kết cấu sàn gồm các ô bản sàn BTCT toàn khối tựa trên các đầm khung và dầm phụ (kết hợp đỡ tường ngăn)

Em khong set den tai trong cña giã ®éng vµ ®éng ®Êt. Noi luc tinh bang phan mem SAP V14.2. sau đó tính tô hợp nội lục bằng bảng excel

PhÇn nÒn mãng:

Sử dụng cọc khoan ép BTCT, mũi cọc ngàm vào lớp cát hạt trung 5.4m. Chiều sâu hạ cọc dự kiến khoảng – 15.2 m so với cốt mặt nền công trình(0.000)

PhÇn thi c«ng: Gåm cã 4 b¶n vÏ

-So do di chuyen may cau gia ep va coc,

-Thi dao dat bang may ket hop dao thu cong

-Su dung vk,cot chong thep hoa phat de tinh toan van khuon

Thêi gian thùc hiÖn ®å ¸n 98 ngµy, nh­ng víi khèi l­îng cÇn thùc hiÖn kh¸ lín nªn ch¾c ch¾c sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ thiÕu chÝnh x¸c, em rÊt kÝnh mong héi ®ång b¶o vÖ vµ c¸c thÇy c« gi¸o h­íng dÉn chØ b¶o thªm ®Ó em cã thªm nhiÒu kiÕn thøc h¬n trong c«ng viÖc

Em xin hÕt