Bảng giá ca may thi công  theo mức lương tối thiểu

http://giaxaydung.vn/danh-muc-bang-gia-ca-may-cac-dia-phuong-co-link-tai-file/