ĐỀ:

    Tại sao nói: Cách mệnh muốn thắng lợi”trước hết phải có Đảng cách mệnh, để trong thì vận đọng tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản gây gắt mọi nơi .Đảng có vững thì cách mạng mới thành công cũng như người cầm lái có vững hì thuyền mới chạy”

        [HCM toàn tập nhà xuất bản CTQG; Hà Nội năm 2000, tập 2, trang 268]

 

Dựa vào kiến thức đã học anh (chị) hãy làm sang tỏ luận điểm trên của Hồ Chí Minh

                                      

                                     Bài Làm

 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định hàng đầu đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi

Vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin và kế thừa truyền thống dân tộc, Hồ Chí Minh khẳng định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhưng quần chúng phải được giác ngộ, được tổ chức và được lãnh đạo theo một đường lối đúng đắn mới trở thành lực lượng to lớn của cách mạng – như con thuyền có người cầm lái vững vàng… thì thuyền mới vượt qua được gió to sóng cả để đi đến bến bờ.Bác nhấn mạnh “cách mạng trước hết phải có gì?Phải có Đảng Cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi.Đảng có vững cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì con thuyền mới chạy.”

Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng mạng mang bản chất của giai cấp công nhân Việt Nam, là đội tiền phong của giai cấp công nhân, có khả năng đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân khác làm cách mạng. Đảng là đội tiền phong dũng cảm và là đội tham mưu sáng suốt. Đảng Cộng sản Việt Nam tận tâm, tận lực phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân, trung thành tuyệt đối với lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân và của dân tộc. Mục tiêu phấn đấu của Đảng là độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân, hạnh phúc cho mọi người.

    “Muốn khỏi đi lạc phương hướng,quần chúng phải có đảng lãnh đạo để nhận rõ tình hình, đường lối và định phương châm cho đúng”.

  Cách mạng là cuộc đấu tranh gian khổ.Kẻ địch rất mạnh.Muốn thắng lợi thì quần chúng phải tổ chức chặt chẽ, chí khí phải kiên quyết.Vì vậy, phải có Đảng để tổ chức và giáo dục nhân dân thành một đội quân thật mạnh, đánh kẻ địch giành chính quyền.Cách mạng thắng lợi rồi, quần chúng vẫn cần có Đảng”.

2.  Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam

Từ quy luật hình thành và phát triển đảng, Hồ Chí Minh đã đi đến luận điểm Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân đồng thời là Đảng của cả dân tộc Việt Nam. Đảng là đội tiền phong của đạo quân vô sản, Đảng tập hợp vào hàng ngũ của mình những người “tin theo chủ nghĩa cộng sản, chương trình Đảng và quốc tế cộng sản… dám hy sinh phục tùng mệnh lệnh Đảng và đóng kinh phí, chịu phấn đấu trong một bộ phận của Đang”.

Tháng 2/1951, Bác viết: “Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc là một.Chính vì Đảng là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động cho nên nó phải là Đảng của cả dân tộc Việt Nam”.

Năm 1961, Bác viết: “Đảng ta là đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc không thiên tư, thiên vị.”

           Đảng mang bản chất giai cấp công nhân thể hiện không chỉ ở số lượng đảng viên xuất thân từ giai cấp công nhân mà ở nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác Lênin.Mục tiêu và đường lối của đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội vì giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Đảng tuân thủ theo nguyên tắc đảng kiểu mới của Lênin. Đảng kết nạp những người ưu tú của giai cấp công nhân, nông dân, trí thức và các thành phần khác mà họ đã được rèn luyện, thử thách, giác ngộ về Đảng và tự nguyện chiến đấu trong hàng ngũ của Đảng. Đảng đặc biệt chú ý giáo dục, rèn luyện đảng viên, giác ngộ giai cấp và dân tộc, nâng cao hiểu biết chủ nghĩa Mác Lênin.Đảng ta là sự thống nhất giữa tính giai cấp và tính dân tộc, lợi ích của giai cấp gắn với lợi ích của dân tộc. “Nhân dân và cả dân tộc thừa nhận đảng là người lãnh đạo duy nhất, đại biểu cho quyền lợi cơ bản và thiết thân của mình.”

Bản chất giai cấp của Đảng còn thể hiện ở định hướng xây dựng Đảng thành

Đảng gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể

dân tộc trong mọi giai đoạn, mọi thời kỳ của cách mạng Việt

 

3.     Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, song nhân dân cần Đảng

dẫn đường,lãnh đạo.

 

     Hồ Chí Minh đã từng dạy “cách mệnh là công việc của dân chúng”,

"Công nônglà gốc cách mệnh". Song "cách mạng phải có tổ chức bền vững,

 sức cách mạng

phải tập trung, muốn tập trung phải có Đảng lãnh đạo". Ngay trong tác phẩm

Đường cách mệnh, Người đã chỉ rõ: "Trước hết phải có Đảng cách mệnh,

 để trongthì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc

 bị áp bức và vôsản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mạng mới thành

công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy” (6). Trong quá

trình lãnh đạo cách mạng, Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề           

xây dựng Đảng. Trong những năm 1925-1927, Người đã tổ chức việc đào tạo,             

 huấn luyện cán bộ, chuẩn bị thành lập Đảng, Người

chủ trì hợp nhất 3 tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.          

         Cương lĩnh đầu tiên của Đảng xuất hiện. Trong quá trình phát triển của Đảng,mặc dù Đảng tacó lần thay đổi tên gọi, nhưng bản chất của Đảng không thay

 đổi và Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta, dân tộc ta thực hiện mục tiêu độc lập

 dân tộc và chủ nghĩa xãhội, giành được những thắng lợi vĩ đại: thắng lợi của

 cách mạng tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ

cộng hòa; thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dận tộc,

 bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của sựnghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước

   quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Với những thắng lợi vĩ đại đó, nước ta từ một

   nước thuộc địa, nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do,

 định hướng xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng

quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã

trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội.

Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Sở dĩ Đảng ta thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình, vì Đảng ta là một

Đảng Mác - Lênin, Đảng của Hồ Chí Minh sáng lập, xây dựng và rèn luyện.

Một là, Đảng ta là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác- Lênin với phong

trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Chủ nghĩa Mác - Lênin,

theo tư tưởng Hồ Chí Minh, là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành

động của Đảng. Song xuất phát từ thực tiễn nước ta, một nước thuộc địa nửa

phong kiến, một nước ngoài sự phát triển của phong trào công nhân đầu thế

kỷ XX, thì phong trào yêu nước được kế thừa từ truyền thống hàng nghìn

năm dựng nước và giữ nước tạo nên, phát triển sôi nổi. Con đường giải phóng

dân tộc, giải phóng xã hội đòi hỏi phải có một hệ tư tưởng khoa học tiên tiến

thay thế cho hệ tư tưởng phong kiến lỗi thời, hướng dẫn, chỉ đạo con đường

phát triển. Song hệ tư tưởng ấy phải có một tổ chức tiên phong cách mạng tập

hợp quần chúng nhân dân đông đảo, biến hệ tư tưởng khoa học đó thành hiện

thực. Hồ

Chí Minh coi “công nông là gốc cách mạng”, song công nông và dân chúng

nói chung phải giác ngộ, và muốn được giác ngộ, đi từ tự phát đến tự giác,

thì phải có Đảng cách mạng dẫn đường. Đảng như người cầm lái, người cầm

lái có vững, thuyền mới chạy. Và trong tiến trình cách mạng, mọi Cương lĩnh

, chính sách, chủ trương của Đảng đều bắt nguồn từ hệ tư tưởng đó: chủ nghĩa

Mác - Lênin. Cách mạng càng khó khăn, gian khổ càng phải kiên định chủ

nghĩa Mác - Lênin. Xa rời hệ tư tưởng Mác - Lênin thì cách mạng đi vào ngõ

cụt và không tránh khỏi sự thất bại thảm hại.

Hai là, Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời Đảng của dân tộc

Việt Nam,Đảng của toàn dân Việt Nam.

Bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta thể hiện ở chỗ Đảng ta lấy chủ nghĩa

Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng; Đảng ta lấy độc lập dân tộc và chủ nghĩa

     xã hội, lấy dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là

mục tiêu lý tưởng của mình. Đảng tuân thủ nguyên tắc tổ chức của Đảng là

Đảng kiểu mới, Đảng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Song, giai cấp công nhân

là một bộ phận trong dân tộc. Vấn đề dân tộc và giai cấp có quan hệ khăng

khít với nhau.

Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ:

“Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao

động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng

của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của

dân tộc Việt nam” (7). Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Hồ Chí Minh

nói : “Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc, không

thiên tư, thiên vị” (8). Ngay phạm trù giai cấp công nhân cũng cần được

nhận thức cho đầy đủ. Mác từng nói đến giai cấp công nhân đại diện cho

lực lượng sản xuất tiên tiến nhất của thời đại. Ngày nay, trong điều kiện

của cuộc cách mạng khoa học công nghệ mới, nội hàm của giai cấp công

nhân cũng phải được mở rộng đến các lực lượng lao động trí óc rộng lớn,

thúc đẩy sự phát triển xã hội.

Trong thực tiễn, Đảng ta gắn bó máu thịt với dân tộc, với nhân dân và được

nhân dân thừa nhận. Toàn bộ nghị lực của Đảng, toàn bộ sự phấn đấu, hy

sinh của các thế hệ đảng viên đều hướng vào mục tiêu giải phóng dân tộc,

giải phóng nhân dân, giành tự do, độc lập, hạnh phúc cho nhân dân. Ngoài

mục tiêu đó, Đảng ta không có mục tiêu nào khác. “Ngoài lợi ích của Tổ

quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác” (9). Trong những

khúc quanh co của lịch sử, Đảng ta luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững

vàng, trách nhiệm to lớn đối với nhân dân, đối với vận mệnh của dân tộc.

Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta

luôn thể hiện là người chiến sĩ tiên phong, hoàn thành sứ mệnh lịch sử cao

cả mà dân tộc, nhân dân giao cho, giải phóng dân tộc, thống nhất giang sơn

về một mối, bảo vệ từng tấc núi, thước sông, bầu trời, biển cả bao la của Tổ

quốc. Trong cuộc xây dựng đất nước, có những lúc chúng ta đã mắc sai lầm

khuyết điểm như chủ quan, duy ý chí, áp dụng mô hình của nền kinh tế kế

hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp, và cả những khuyết điểm sai lầm khác

, song Đảng ta thẳng thắn nhận lấy sai lầm thiếu sót về mình, đã kiên trì con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội, quyết tâm lãnh đạo nhân dân vượt qua khó

khăn thử thách, trụ được trong bão táp và đi lên. Thành tựu hơn 18 năm đổi

mới vừa qua là một bằng chứng hùng hồn Đảng ta thực sự là lực lượng tiên

phong của dân tộc, của nhân dân. Chúng ta quyết tâm đổi mới, phát triển nền

kinh tế thị trường định lướng xã hội chủ nghĩa và thực hiện đường lối đối

ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế.

Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng

quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Thành tựu vĩ đại của

sự nghiệp đổi mới có nhiều nguyên nhân tạo nên, trong đó nguyên nhân hết

sức quan trọng, mang tính quyết định là đường lối độc lập tự chủ đúng đắn

của Đảng ta, đường lối xuất phát từ lợi ích của nhân dân ta, của dân tộc ta,

đường lối của một Đảng gắn bó máu thịt với nhân dân - đường lối của Đảng

của Hồ Chí Minh.

Ngày nay, sau 18 năm đổi mới, với những thành tựu về kinh tế, xã hội và vị

thế của Việt Nam trên trường quốc tế, chúng ta có thể lấy lời của Lênin nói

về đất nước Nga khi thực hiện chính sách kinh tế mới để nói về nước Việt

Nam chúng ta: “Ngày nay, chúng ta có quyền nói... toàn bộ quan điểm của

chúng ta về chủ nghĩa xã hội đã thay đổi về căn bản”(10). Chúng ta đang

đứng trước vận hội và thách thức mới. Cuộc đổi mới tư duy lớn mới mang

tính bước ngoặt đang phát triển kể từ Đại hội IX đòi hỏi phải được đẩy mạnh

hơn nữa đáp ứng những thách thức mới để bứt lên phía trước, phá bỏ mọi

rào cản, tiến kịp thời đại.

Ba là, một khi Đảng trở thành Đảng lãnh đạo chính quyền thì Đảng cầm quyền,

dân là chủ, như Hồ Chí Minh đã chỉ rõ. Đảng cầm quyền là Đảng tiếp tục lãnh

đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người.

Song, Đảng cầm quyền, dân là chủ: “quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân” (11).

Đây là vấn đề nguyên tắc, là bản chất của chế độ mới. Đảng lãnh đạo chính

quyền là nhằm thiết lập quyền làm chủ của nhân dân, mọi quyền lực phải thuộc

về nhân dân, làm trái nguyên tắc đó Đảng sẽ thoái hóa, biến chất. Bởi vậy,

phải xây dựng cơ chế Đảng cầm quyền mà cái cốt lõi của cơ chế này là mối

quan hệ giữa Đảng, nhân dân, Nhà nước

 

      Rõ ràng, muốn cách mạng thành công phải có Đảng lãnh đạo. Song nếu

 chỉ dừng lại ở đó không thì chưa đủ, mà Đảng đó phải vững. Đảng muốn vững, muốn mạnh phải có một lý luận soi đường. Lý luận đối với cách mệnh Đảng như trí khôn đối với người, bàn chỉ nam đối với con tàu. Làm cách mạng mà không có lý luận soi đường như đi trong đêm tối mà không có đuốc, phải mò mẫm rất khó.

    Bằng  sự phân tích sâu sắc trên cơ sở cứ liệu chính xác qua tác phẩm Đường cách mệnh Nguyễn Ái Quốc đã chỉ ra con đường mà cách mạng Việt Nam phải theo đó là con đường cách mạng Tháng Mười, Người viết: “Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách mệnh thành công thì phải dân chúng (công nông) làm gốc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất.

    Trong điều kiện biến đổi của tình hình thế giới nửa sau những năm 30, Người chỉ rõ mục tiêu của đấu tranh cách mạng lúc này là Đảng không nên đưa ra những đòi hỏi quá cao (độc lập dân tộc, nghị viện…) chỉ nên đòi các quyền dân chủ, tự do tổ chức, tự do hội họp, tự do báo chí…, đấu tranh để Đảng được hoạt động hợp pháp. Muốn đạt được mục đích đó, Đảng phải khéo léo, mềm dẻo để tập hợp tất cả mọi tầng lớp nhân dân… nhưng phải kiên quyết không có một thỏa hiệp, một nhượng bộ nào với bọn tờrôtkit, phải tiêu diệt chúng về mặt chính trị…

    Như vậy, ở mỗi giai đoạn lịch sử, Đảng phải có đường lối chủ trương rõ ràng, phù hợp với thực tế. Để làm được điều đó, Đảng phải nhạy bén, phải linh hoạt, phải không ngừng nâng cao trình độ giác ngộ lý luận của mình để có những quyết sách đúng.

    Để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh chỉ rõ: chỉ có Đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân, biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước mình mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa thành công.

    Thấm nhuần tư tưởng trên của Hồ Chí Minh - qua tác phẩm Đường cách mệnh - từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nêu cao vai trò tiên phong của mình, luôn thể hiện là một đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, luôn kiên định giữ vững lập trường của giai câp vô sản, lấy lý luận Mác - Lênin làm nòng cốt.

    Từ thực tiễn của các cao trào đấu tranh cách mạng giai đoạn 1930 -1945, giai đoạn 9 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp và 21 năm chống Mỹ, thống nhất nước nhà, đặc biệt từ khi đổi mới (năm 1986) đến nay, chúng ta càng không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Sự vĩ đại của Đảng càng thể hiện rõ hơn hết là sau 20 năm lãnh đạo đất nước tiến hành đổi mới đã đưa nước ta thoát khỏi những khủng hoảng về kinh tế - xã hội và đạt được những thành tựu rực rỡ: kinh tế tăng trưởng khá nhanh, sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa phát triển, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị - xã hội ổn định. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.

    Những thành tựu đó chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Có được như vậy là do Đảng ta luôn không ngừng nâng cao trình độ lý luận, đúc rút kinh nghiệm thực tiễn, từng bước bổ sung hoàn thiện đường lối đổi mới một cách sáng tạo, khoa học và đúng đắn.

    Thật vậy, trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, đưa nước ta bước vào thời kỳ mới, thời kỳ chắp cánh vươn mình ra thế giới, Đảng ta luôn xác định: phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.

    Thực tiễn cho thấy, trong tất cả các thời kỳ cách mạng, Đảng ta đều rất coi trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức. Đảng ta khẳng định: “Toàn bộ thành tựu và khuyết điểm của công cuộc đổi mới gắn liền với trách nhiệm lãnh đạo và hoạt động của Đảng ta. Sự lãnh đạo và hoạt động của Đảng là một nhân tố quyết định tạo ra những thành tựu đổi mới”.

    Hơn 75 năm trôi qua, trải qua biết bao biến cố, thăng trầm của lịch sử, cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được những thành công rực rỡ, điều này không ai có thể phủ nhận được. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thành công đó, là do Đảng ta luôn xác định đúng con đường, hướng đi của mình. Con đường, hướng đi đó rõ ràng đã được Hồ Chí Minh vạch ra từ rất sớm - trong tác phẩm Đường cách mệnh - đó chính là Đảng phải luôn làm tròn vai trò lãnh đạo của mình, phải luôn xây dựng Đảng vững mạnh, “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy”, đó chính là chủ nghĩa Mác-Lênin.

    Như vậy, những luận điểm mà Hồ Chí Minh nêu lên trong tác phẩm Đường cách mệnh về con đường mà cách mạng Việt Nam phải trải qua, đã trở thành định hướng xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo của Đảng ta và 80 năm qua vẫn còn nguyên giá trị, luôn soi đường cho Đảng ta đi tới. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh được điều đó, chứng minh một luận chứng hùng hồn: Một dân tộc dù nhỏ bé, đất không rộng người không đông, nhưng có một đảng tiên phong với một lý luận khoa học soi đường, chiến đấu với một tinh thần đoàn kết chặt chẽ một lòng… sẽ đánh bại mọi kẻ thù xâm lược.