http://khoacongnghe.com/showthread.php?s=86b5f1b474e28bb01d62013b3e3a40f7&t=223&page=2

dán vào address đẻ xem nhé


http://khoacongnghe.com/showthread.php?t=223


http://www.diendanxaydung.vn/archive/index.php?t-3627.html

                                   NỀN VÀ MÓNG

1,xữ lý nền đất yếu như thế nào?

2,có mấy loại móng nông , hãy giải thích?

3,lăng thể chọc thủng , điều kiện?

4,phương pháp xác định cốt thép trong móng nông? Móng cọc?

5,Tính chiều sâu chôn móng dụa trên cơ sở nào?

6,vì sao tăng độ sâu chôn móng?

7, ở móng nông hiện tương nứt là do cái gì,?

8,nền cứng ,yếu phân tán ưng suất lớn?

9,công tác hố móng?

10,công thức tính hmin giải thích từng đại lượng?

11, độ chối giả là gì, cach khác phục độ chối giả? độ chối cách xác định ngoài thực tế?

12 biện pháp thi công móng đơn khi gặp nước ngầm

13,dựa trên cơ sở nào tính theo móng cọc đài thấp

14, tạI sao khi nhà có tầng hầm không nên dung móng cọc?

15,xác định ho thực tế

16, phương pháp hạ cọc?

17,Tính toán móng cứng móng mềm?

18,tính chu vi chọc thủng?

20,cách tính thép theo phương ngang

21,xét chiều cao móng theo 3 dang pha hoại?

22,sự làm việc của cọc và nhóm cọc ?

23,,chiều sâu chôn móng?

24, hệ số  b= ? vì sao?hệ số điều kiện làm việc?

25,tác dụng lớp bê tông lot?

26,phân bố ứng suất của đáy móng?

27, độ chối thật chối giả?

28,vì sao kiểm tra ưng suất trung bình lớn hơn cường độI tiêu chuẩn?

29,giải thích tham số c

30, vì sao ở mủi cọc có thep 30 ?

31chiều sâu ảnh hưởng của đáy móng?

32, ưng suất min nhỏ hơn 0 thì phảI làm thế nào?

33,tạI sao tính toán tiêu chuẩn, và tinh toán ?

34,kết cấu giữa mép đài và mép cọc lớn ảnh hưởng gì đến sự là việc củ đáy móng?
35,tạI sao phảI làm khe lún?

36,vẽ biểu đồ ứng suất dướI đáy móng?

38,Pđn =? giảí thích đạI lượng phù thuộc gì?

39,vì sao phảI bố trí cọc trong đày cọc?

41,móng nông ,nêu sự làm việc của nó?

43,vì sao mở rộng mủI cọc thì giảm độ lún?

44,vì sao tăng độ sâu chôn móng thì giảm độ lún?

48,phương pháp thực tế thi công cốt xoán?

49,vì sao chôn móng nông là >1,5 m?

51,cáh tính phản lực nền ? vẽ sơ đồ tính?

53, ưu điểm cuẩ cọc cát ?

54,tt và đặc tính tt anh hưởng đến chiều sâu chôn móng,?

55,tạI sao tinh ho ?

56,giả thích hệ số đặc tính tạI tt

57,tinh cốt thép,?

59,chiều sâu đài?

60,chuý ý mômen tinh cốt thếp tạI tiết diện?

61,Các giả thiết khi tính toán móng cọc

1,Xác định ho thực tế

2,Phương pháp hạ cọc

3,Tính toán móng cứng , móng mềm.

4,Tính chu vi chọc thủng.

5,Phương pháp hạ cọc trên nền đất yếu.

6,Các giả thiết khi tính móng cọc.

7,Cách xác địng thép theo phương ngang.

8,Xác định chiều cao móng theo 3 dạng phá hoại.

9,Sự làm việc của cọc đơn và nhóm cọc.

10,Chiều cao chôn móng.

11,Hệ số b = ? Tại sao ? . Hệ số điều kiện làm việc.

12,Tác dụng của lớp bê tông gạch vỡ . ổn định + thấm

13,Phân bố ứng suất dưới đáy móng

14,Vì sao kiểm tra sth ≤ Rtc = ? , giải thích các tham số

15,Độ chối ? cách xác định ngoài thực tế

16,Chiều sâu ….cúa đáy móng

17,Khi s < 0 thì xử lý như thế nào?

18,Tại sao tính toán dùng tải trọng tiêu chuẩn, tải trọng tính toán

19,Khoảng cách giữa mép đài và mép cọc đén sự làm việc của móng

20,Tại sao phải tính khe lún

21,Vẽ biểu đồ ứng suất dưới đáy móng

22,Vẽ biểu đồ M , Q của cọc

23,Cách thi công ngoài thực tế của cốt xoắn

24,Pth ? phụ thuộc ?

25,Vì sao phải bố trí cọc ? cách bố trí trên nền đất yếu

26,Móng nông ? giải thích móng nông và sự làm việc của nó

27,Phương pháp xác định cốt thép trong móng nông , móng cọc

28,Tính chiều sâu chôn móng dựa vào đâu ?

29,Vì sao mở rộng mủ cọc làm giảm độ lún ?

30,Vì sao tăng độ sâu chôn móng thì độ lún giảm ?

31,Biện pháp thi công móng đơn khi có nước ngầm

32,Công thức tính toán hmin ? giải thích các đại lượng

33,Phương pháp làm chặt đất bằng cọc cát ?

34,Các biện pháp xử lý nền móng

35,Tính lún nền theo TTGH 1, theo TTGH 2 ?

36,Xác định sức chịu tải mónh cọc theo quy phạm

37,Chiều sâu chôn móng

38,Phân biệt xử lý nền , xử lý móng , xử lý công trình ?

39,hmin = 0,85 m vì sao chọn h = 1 m ?

40,Vì sao bồ trí khoảng cách giữa các cọc và biên cọc theo cấu tạo như vậy