Bài 1+2.Cấu tạo tường

http://www.youtube.com/watch?v=DQwqGp5xLf8
http://www.youtube.com/watch?v=UcAKNyvS3J4
http://www.youtube.com/watch?v=F4OlY8sa-sw
http://www.youtube.com/watch?v=CR2OpSR2-9w

Bài 3+4 :Các dạng mái (phần 1+2)

http://www.youtube.com/watch?v=9E3ZiN8cHOQ
http://www.youtube.com/watch?v=Xnpf1oe7Vl4
http://www.youtube.com/watch?v=lPUMHeUiYcQ
http://www.youtube.com/watch?v=64TTPZHEN0o

Bài 5+6: Các Dạng Mái (phần 3+4)

http://www.youtube.com/watch?v=IpQG9DXfZoU
http://www.youtube.com/watch?v=gzY5bNWl0Vs
http://www.youtube.com/watch?v=U4Q4z8cV5ec
http://www.youtube.com/watch?v=WS4tNShNNQY

Bài 7+8: Các Dạng Mái (phần 5+6)

http://www.youtube.com/watch?v=E2qRNKLr2bM
http://www.youtube.com/watch?v=h5LhbEoIAIk
http://www.youtube.com/watch?v=TKuKjZwNoj0
http://www.youtube.com/watch?v=7-lTGYdRG_g

Bài 9+10 : Các họ đối tượng Family (phần 1+2)

http://www.youtube.com/watch?v=E2qRNKLr2bM
http://www.youtube.com/watch?v=h5LhbEoIAIk
http://www.youtube.com/watch?v=TKuKjZwNoj0
http://www.youtube.com/watch?v=7-lTGYdRG_g

Bài 11+12 : Các họ đối tượng Family (phần 3+4)

http://www.youtube.com/watch?v=R1B61Pnw-2g
http://www.youtube.com/watch?v=VDLcSgdFJNw
http://www.youtube.com/watch?v=DrefGtvh5y8
http://www.youtube.com/watch?v=gCNfEngEebk

Bài 13+14 : Các họ đối tượng Family (phần 5+6)

http://www.youtube.com/watch?v=VBVWBIE1QIc
http://www.youtube.com/watch?v=ssbpanjLZDE
http://www.youtube.com/watch?v=CbsGiv3CZtg
http://www.youtube.com/watch?v=gqUCXYcJUvI
Bài 15+16 : Các họ đối tượng Family (phần 7+8)

http://www.youtube.com/watch?v=u575_Hc8uGQ
http://www.youtube.com/watch?v=BnfLGQEd7s0
http://www.youtube.com/watch?v=P1g7I_XRmr4
http://www.youtube.com/watch?v=y1JRV0guZUA


Bài 17+18 :Các dạng lan can-tay vịn (phần 1+2)

http://www.youtube.com/watch?v=ZaRE2oeGKpc
http://www.youtube.com/watch?v=QJelSGqR3ds
http://www.youtube.com/watch?v=SiRlHk3TcQw
http://www.youtube.com/watch?v=KmB3_C9pkZg

Bài 19+20 :Các dạng lan can-tay vịn (phần 3+4)

http://www.youtube.com/watch?v=kwV0w1NIZIM
http://www.youtube.com/watch?v=HkFpNA42Yas
http://www.youtube.com/watch?v=ICzhosjYBG0
http://www.youtube.com/watch?v=eY4FfC2aKmM

Bài 21+22 :Các dạng lan can-tay vịn (phần 5+6)

http://www.youtube.com/watch?v=n9pcxX0tHjM
http://www.youtube.com/watch?v=pLItChtQWSo
http://www.youtube.com/watch?v=65RF3i3dohU
http://www.youtube.com/watch?v=ROyTkVFqy9M

Bài 23+24 :Các dạng lan can-tay vịn (phần 7+8)

http://www.youtube.com/watch?v=7zs3ThejTm8
http://www.youtube.com/watch?v=1S0BcXuBYW0
http://www.youtube.com/watch?v=A2n3GFR-gKA
http://www.youtube.com/watch?v=b6h3SVzBGUQ

Bài 25+26 :Các dạng lan can-tay vịn (phần 9+10)

http://www.youtube.com/watch?v=j-Op1bVD4Zk
http://www.youtube.com/watch?v=bWx7Va9k4tw
http://www.youtube.com/watch?v=is9XJNoIOXM
http://www.youtube.com/watch?v=uKi8qG-WrS8

Bài 27+28 :Các dạng cửa đi-cửa sổ (phần 1+2)

http://www.youtube.com/watch?v=zI9MqJE5FxY
http://www.youtube.com/watch?v=GcaafXqCWRI
http://www.youtube.com/watch?v=wSJbI-75yuw
http://www.youtube.com/watch?v=nFoorJyoO1c

Bài 29+30:Các dạng cửa đi-cửa sổ (phần 3+4)

http://www.youtube.com/watch?v=U9xot4psqiI
http://www.youtube.com/watch?v=4QQASfKz_S8
http://www.youtube.com/watch?v=a3qbdTwLU8M
http://www.youtube.com/watch?v=70xxAXUNRDk

Bài 31+32:Các dạng cửa đi-cửa sổ (phần 5+6)

http://www.youtube.com/watch?v=7Pe4uE-60xg
http://www.youtube.com/watch?v=UntGe5HTzQI
http://www.youtube.com/watch?v=wF7ZbtXmyyM
http://www.youtube.com/watch?v=yPeBWCpHgDg

Bài 33+34:Các dạng cửa đi-cửa sổ (phần 7+8)

http://www.youtube.com/watch?v=rk1CDocjmDs
http://www.youtube.com/watch?v=f_XAbO0DeXE
http://www.youtube.com/watch?v=2Tvc8AOzoJQ
http://www.youtube.com/watch?v=NOEFfjlXPbQ

Bài 35+36:LIGHTING & RENDERING(PHẦN 1+2)

http://www.youtube.com/watch?v=pDpftiZjrUg
http://www.youtube.com/watch?v=4keeuuewGW4
http://www.youtube.com/watch?v=pC-QVf5aoFg
http://www.youtube.com/watch?v=NrWsiz7RE1s

Bài 37+38:LIGHTING & RENDERING(PHẦN 3+4)

http://www.youtube.com/watch?v=8GTPbKTFcbs
http://www.youtube.com/watch?v=xmDCcf7Qdus
http://www.youtube.com/watch?v=WR2HzDJpygM
http://www.youtube.com/watch?v=pWeDk-kPI6Y