ÑEÀ THI  CAÁP THOAÙT NÖÔÙC

Lôùp KD04

Thôøi gian 75 phuùt

Khoâng söû duïng taøi lieäu

Giaûng vieân ra ñeà: Nguyeãn Tieán Duõng

 

1.     Vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc, haõy neâu khaùi quaùt noäi dung coâng taùc quy hoaïch heä thoáng caáp nöôùc cho moät ñoâ thò? (2.5ñ)

2.     Thaát thoaùt nöôùc laø gì? Haõy neâu sô löôïc caùc nguyeân nhaân cô baûn cuûa tình traïng thaát thoaùt nöôùc? ( 2ñ)

3.     Cho maïng löôùi caáp nöôùc nhö hình veõ

a.     Phaân boá sô boä löu löôïng cuûa caùc ñoaïn oáng trong maïng löôùi (2ñ)

b.     Trình baøy caùc böôùc thöïc hieän tính toaùn thuûy löïc maïng löôùi treân (1.5ñ)

c.     Khai trieån chi tieát thieát bò, phuï tuøng ñöôøng oáng ñoái vôùi nuùt 3 vaø 5 neáu bieát ñöôøng kính caùc ñoaïn oáng nhö sau: 2-3 : 300mm; 4-5: 350 mm; 3-5: 200mm; 3-6: 150mm; 5-6: 150 mm. (2ñ)