ĐỀ TRÁC NGHIỆM

http://s21.galaxyz.net/data/3d0c0e050f040b0e/VLXD.doc.glx