Nguyen ly;

1.nguyen tac, yeu cau va phuong phap bo tri khu truoc nha may cn

2.dac diem co ban cua ktcn

3.cac phuong phap quy hoach mat bang chung xncn

4.nhan to anh huong den bo tri mat bang chung xncn

5.quan he giua cong nghe san xuat va bo tri mat bang

6.cach xac dinh truc dinh vi nha cn mot tang va nhieu tang

7.cach bo tri cau thang trong nha cn

8.trinh bay noi dung cua ktcn

9.cac thong so anh huong den thong gio tu nhien nha cn

10.cac nhan to anh huong den tang nha cn

11.noi dung va yeu cau bo tri nha cn 1 tang

12.trinh bay cac nguyen tac co ban cua cong tac san nen , cac hinh thuc san nen

13.cac phuong phap bo tri phong sinh hoat va cong trinh phu trong nha cn

14.cac hinh thuc mai su dug trong nha cn 1 tang , net uu nhuoc diem cua no

CAU TAO

1 trinh bay kich thuoc cau tao cua mong , cach lien ket mong hoac dam mong vao cot

2.ket cau do keo , cac truong hop su dung

3 kich thuoc cau tao mong don btct

4.trinh bay ket cau dam cau truc btct, cach lien ket vao cot

5.trinh bay cac he thong giang

6. kich thuoc cau tao cua tam mai che ,va tam che trong nha cn

7kich thuoc , cau tao  va hinh dang cac loai cua mai

8.kich thuoc cau tao cac loai dam mai btct

9.yeu cau doi voi nen nha cn, ve cau tao nen nha cn

10. trinh bay panel san nha cn nhieu tang

11.trinh bay ket cau do keo , va cac truong hop su dung

12. cau tao cua dam cau truc bang thep, lien ket ray vao dam cau truc ,

13. neu cac bien phap to chuc thoat nuoc mai ,

14.cac bo phan cau tao mai bang nha cn

15. kich thuoc cau tao tam tuong , lien ket tam tuong vao cot (giua va cot dau hoi )

16.cac thong so cua nha cong ngiep (1 va nhieu tang )

của thày Trương Hoài Chính