Bê tông cốt thép 2

   Đề 1: 1,Tính toán liên kết cột-cột ; xà ngang - cột

           2,Xi lô , Bun ke ( cấu tạo chung và phân loại)

Đề 2: 1,Đặc điểm tính toán dầm BTCT

          2,Đặc điểm cấu tạo của bể chứa hình chử nhật   

Đề 3: 1,Vẽ nút khung

          2,Tính bể chứa hình tròn

Đề 4: 1,Đặc điểm cấu tạo của tường chắn kiểu góc BTCT.

          2,Nguyên tắc tính toán giàn mái BTCT.

Đề 5: 1,Tính toán vỏ Cupon do tải trọng bản thân theo lý thuyết phi mô men.

          2,Nút khung toàn khối A-B-C

Đề 6: 1,Tường chắn có góc có sườn.

          2,Nút khung lắp ghép A-B-C.

Đề 7: 1,Tính toán vỏ Cupon do tải trọng bản thân theo lý thuyết phi mô men.

          2,Đặc điểm cấu tạo của dầm

Đề 8: 1,Tường chắn có sườn , không sườn.

          2,Tính toán dàn mái.

Đề 9: 1,Thành trong bể Bunke.

          2,Bố trí thép trong thành đứng , trong bản phểu Bunke.

Đề10: 1,Đặc điểm cấu tạo của dầm mái.

           2,Tính vỏ trụ theo phương dọc.

Đề11: 1,Vẽ chi tiết mắt dàn.

           2,Tính toán sườn cứng vỏ trụ dài.

·        ­-Cấu tạo chung , phân biệt Xilô-Bunke

·        -Các mối lắp ghép

·        -Tính vỏ trụ theo lý thuyết dầm theo phương ngang

·        -Vẽ cấu tạo dàn.


ÂÃÖ THI SÄÚ 1:              MÄN HOÜC: KÃÚT CÁÚU BÃ TÄNG CÄÚT THEÏP II

  ( Láön 1)                                                    (Thåìi gian laìm baìi  :     90 phuït)

 

Cáu 1:     Trçnh baìy caïch xaïc âënh aïp læûc cháút loíng  taïc duûng lãn thaình bãø chæïa troìn

               vaì tênh näüi læûc trong thaình bãø .

Cáu 2:     Nãu âàûc âiãøm cáúu taûo vaì phán loaûi tæåìng chàõn BTCT ( veî hçnh minh hoüa) .

 

Ghi chuï: Sinh viãn khäng âæåüc tham khaío taìi liãûu.                              

                                                                                                        Ngæåìi ra âãö

                                                                 

                                                                                

                                                                                                             Buìi Thiãn Lam

                                  

       

 

                                                   

 

 

ÂÃÖ THI SÄÚ 2:              MÄN HOÜC: KÃÚT CÁÚU BÃ TÄNG CÄÚT THEÏP II

  ( Láön 1)                                                   (Thåìi gian laìm baìi  :     90 phuït)

                                            

Cáu 1:      Trçnh baìy âàûc âiãøm cáúu taûo vaì âàûc âiãøm tênh toaïn dáöm maïi BTCT .

 

C

Cáu 2:      Veî cáúu taûo caïc nuït khung toaìn khäúi sau :

B

 

A

 

 

 

 

 

 

Ghi chuï: Sinh viãn khäng âæåüc tham khaío taìi liãûu.                             

                                                                                                                Ngæåìi ra âãö

                                                                                               

                                                                   

                                                                                                            Buìi Thiãn Lam

 

Download tai day nhe!

http://www.mediafire.com/?lymwmyumjzd